×

اعضا انجمن

محمد ابراهیم پاینده
دبیر انجمن

 

محمد براتی
دبیر کمیته نشریه

 

زهرا محمد رفیعی
دبیر کمیته علمی آموزشی

 

فاطمه نادری
دبیر کمیته مستند سازی

 

علی نصر اصفهانی
دبیر کمیته گرافیک

 

علی احمدی
دبیر کمیته رویداد ها و بازدید ها

سجاد خاوری
دبیر کمیته اجرایی