×

اعضا انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد

دکتر میلاد بهامیریان
استاد مشاور انجمن

 

محمدابراهیم پاینده
دبیر کمیته نشریه

 

امیرحسین سپهرنیا
دبیر کمیته علمی آموزشی

 

محمدمسعود اکرمی
دبیر کمیته روابط عمومی

 

محمدامین نادری
دبیر انجمن

 

فرزاد جبلی
دبیر کمیته رویدادها و بازدیدها

 

سجاد دهقانی
دبیر کمیته مستندسازی

 

محمدمهدی صادقی
دبیر کمیته ارتباط با صنعت