×

برنامه های برگزارشده

رشته مهندسی مواد و متالورژی

جزء رشته هایی است که براساس آمار، بیشتر فارغ التحصیلانش جذب بازار کار میشوند. از طرفی دیگر شاخه ها و گرایش های این رشته بسیار زیاد است، به گونه ای که در کارشناسی ارشد ۸ گرایش برای این رشته وحود دارد که جزء معدود رشته ای است که به این اندازه تعدد رشته و تخصص ها را در آن داشته باشیم. مهندسی مواد دو شاخه متالوژی و سرامیک دارد که این دسته ها، شامل زیرمجموعه های بسیار دیگری میشوند.

با توجه به پتانسیل های معدنی و صنعتی کشورمان، این رشته در حال حاضر بازار کار بسیار عالی دارد و دانشجویان با افزایش تخصص و مهارت خود به راحتی جذب بازار کار خواهند شد.